<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <meta http-equiv="content-language" content="cs"> <META NAME="description" CONTENT="LED Cluster Driver with precision current control for maximal light performance. MC34063 Circuit"> <META NAME="keywords" CONTENT="led, driver, step-up, flashlight, boost converter, ultraviolet led, ultrafialov led, uv led, white led,led cluster,MC34063,scorpions hunting,mni "> <TITLE>LED Driver for Ultraviolet Flashlight</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor=silver> <BASEFONT FACE="Arial" SIZE="3"> <A name="labelup"></A> <CENTER><IMG SRC="../myemail.gif" TITLE="e-mail" ALT="e-mail" WIDTH="229" HEIGHT="60" BORDER="0"></CENTER> <CENTER><b><A HREF="../index.html#labeldown">Home</A></b></CENTER> <BR> <CENTER><h1>Ultraviolet LED Lamp for scorpions hunting </h1></CENTER> <CENTER><h2>Universal LED Cluster Driver with precision current control <br>for maximal light performance</h2></CENTER> <CENTER> <IMG SRC="scorpion-ultraviolet.jpg" TITLE="Scorpion in UV light my lamp" ALT="Scorpion in UV light my lamp" WIDTH="337" HEIGHT="270" BORDER="2"> </CENTER> <BR> <BR> <DIV ALIGN = "LEFT"> <CENTER><IMG SRC="led-lamp-driver-mc34063-circuit.gif" TITLE="Led Lamp Driver with MC34063 Circuit" ALT="Led Lamp Driver with MC34063 Circuit" WIDTH="800" HEIGHT="600" BORDER="0" ></CENTER> <p>Rychl rozvoj technologie LED se projevil i v oblasti produkce jejich integrovanch budi o, asto nazvanch LED Drivers. Na trhu je nepYebern spousta roznch integrovanch obvodo pro tento el. Existuj obvody pro buzen seriovch nebo paralelnch kaskd LED, Step-Up i Step-Down convertory, charge pumps. Kdy~ vaak potYebujete s nimi realizovat njak zapojen, tak obvykle narazte na ne ekan problmy. Mnoho budi o LED (LED Drivers) je ur eno pro specifick okruh spotYebn elektroniky a asto postrd nmi po~adovan vlastnosti. Do nich mo~eme tYeba zahrnout po~adavky na libovoln a pYesn nastaven propustnho proudu diod (Forward Current), mo~nost snadno mnit po et pYipojench LED, airok rozsah napjecch napt, odolnost proti poruae pYi odpojen zt~e a zkratu. Nakonec by si asi vybral ka~d, ale vyvstv naproto zkladn problm. Tm je dostupnost obvodo, jejich~ datasheety lze na webu nalzt snadno a v hojnm po tu. Naprost vtaina tchto IC LED drivers je v kusovch mno~stvch prakticky nedostupn. <hr width="100%" size="3"> <p><span style='color:red'> TATO DOKUMENTACE Mn}E BT VOLN VYU}ITA POUZE K NEKOMER NM ELnM. AUTOR POSKYTUJE TUTO DOKUMENTACI "JAK JE", ZCELA BEZ ZRUK A NENESE }DNOU ZODPOVDNOST ZA JEJ KVALITU, FUNK NOST I ZA JAKKOLIV `KODY VZNIKL POU}ITM PREZENTOVANCH SKUTE NOST. VYMHN NHRAD `KOD NA AUTOROVI JE TEDY PLN VYLOU ENO. </SPAN></p> <hr width="100%" size="3"> <h3>Zmr:</h3> <p>PYi konstrukci UV LED svtilny pro lov akorpino (Flashlight for Scorpions Hunting) jsem ml zkladn po~adavek, provozovat sriovou kaskdu UV LED (LED Cluster) pYi maximlnm povolenm proudu diodami. `lo mi o zruku provozu s maximlnm povolenm trvalm vkonem LED, pYitom kritrium innosti LED budi e nebylo prvoYad. PYi konstrukci jsem pou~il osvd en, dostupn a tak lacin obvod MC34063. Schma je standardn zapojen Step-Up converter, nkdy nazvan Boost converter. Zapojen je vhodn pro UV - Ultraviolet LED i White LED, ale je ho mo~n pochopiteln pou~t prakticky pro jakkoliv LED. NapYklad v pYpad oby ejnch ervench LED lze zapojit a~ 16 diod do srie. Mni  - converter je schopen provozu na cca 2 - 4 bateriov lnky nebo na 3 - 4 akumultory NiMH. PYi napjecm napt menam ne~ 3V ji~ nen zaru ena funk nost Ydcho obvodu a tak innost mni e vrazn kles. `lo mi o udr~en maximlnho svtelnho vkonu v co nejairam rozmez napjecho napt i pYi vraznm poklesu napt pou~itch zdrojo. Stabilitu proudu LED toti~ nelze b~n zajistit omezovacmi rezistory. Obvod mni e s MC34063 tedy zajiauje zvaen napt na optimln hodnotu a zroveH nepYetr~it Yd proud, prochzejc LED.</p> <h3>Popis funkce:</h3> <p>Zapojen MC34063 ve funkci spnanho Step-Up / Boost mni e s induk nost je dopodrobna popsno v dokumentaci obvodu. Zmna je pYedevam v tom, ~e obvod v uvedenm zapojen nepracuje jako zdroj napt, ale jako zdroj proudu. Vstupn proud, kter napj kaskdu LED (LED Cluster), je ur en hodnotou rezistoru R3. Proto je mo~n bez njakho pYenastavovn pYipojovat rozn po ty LED a~ do celkovho sou tu bytko napt (Forward Voltage) LED o velikosti 27V. Proto~e tento typ mni e nen obecn zkratuvzdorn, doplnil jsem pro pYpad poruchy obvodu nebo zkratu vstupu nadproudovou ochranu. TvoY ji pojistka PolySwitch na pozici rezistoru R1. Pro vlastn funkci mni e vaak tato pojistka nen nutn a nelinern prvek PolySwitch je mo~n nahradit rezistorem pYimYen hodnoty. Dokonce se tm nepatrn zva innost zaYzen. Ani Zenerova dioda ZD nen nezbytn, jej lohou je ochrana mni e pYed pYeptm v pYpad odpojen zt~e - LED. Kondenztory C1 a C2 zajiauj blokovn napjecho napt, kondenztory C4 a C5 filtraci vstupnho napt.</p> <h3>Pou~it sou stky:</h3> <p>Obvod MC34063 existuje v proveden DIP a nebo SO-8. Pokud nepotYebujete miniaturizovat, nejspa shnete po MC34063AP1. R1 je PolySwitch RXE 050E 0,5A / 1,17 ohmu jako ochrana proti zkratu. Mo~e bt nahrazen rezistorem cca 0,2 ohmu. Pokud nen tato hodnota odporu k dispozici, je mo~n pou~t bez problmo paraleln kombinaci dvou rezistoro 1 ohm v miniaturnm proveden. Tak rezistory R2 a R3 jsou mlo zat~ovny, je vaak vhodn pou~t metalizovanou verzi. Induk nost L je realizovna pomoc radiln tlumivky FASTRON 09P-151 s parametry 150uH / 0,32ohm / 700mA. UsmrHovac dioda D mus bt dostate n rychl a mt co nejmena bytek napt. 1N5819 je snadno dostupn Schottky dioda a vyhov. Kondenztory C1, C3, C4 jsou b~n - keramick. C2, C5 jsou elektrolytick kondenztory s nzkm vnitYnm odporem (low ESR). Pokud si nejsme jisti, tak jako orienta n vodtko je mo~n zkontrolovat teplotn rozsah uveden na zskanm kondenztoru. Ty s ni~ami ztrtami maj na tlese obvykle vyzna enu teplotu alespoH 105 stupHo Celsia. Zenerova dioda je na 27 V a ztrtov vkon minimln 2W.</p> <CENTER> <IMG SRC="driver-pcb-picture.jpg" TITLE="LED Driver for UV Cluster" ALT="LED Driver for UV Cluster" WIDTH="337" HEIGHT="270" BORDER="2"> </CENTER> <BR> <BR> <CENTER><b><A HREF="#labelup">UP</A></b></CENTER> <br> <CENTER><b>Sep. 2007</b></CENTER> <CENTER><IMG SRC="../myemail.gif" TITLE="e-mail" ALT="e-mail" WIDTH="229" HEIGHT="60" BORDER="0"></CENTER> </DIV> </BODY> </HTML>